Prawo zgromadzeń

PRAWO ZGROMADZEŃ

Zgodnie z ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U.2018, poz.408 j.t.) sądy okręgowe rozpoznają odwołania od decyzji organów gmin o zakazie zgromadzenia oraz o rozwiązaniu zgromadzenia.


ZAKAZ ZGROMADZENIA

Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu gminy, w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej strony podmiotowej organu gminy. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji o zakazie zgromadzenia.
O wniesieniu odwołania sąd zawiadamia przez udostępnienie informacji na stronie internetowej i informuje organizatora zgromadzenia oraz organ gminy o terminie rozprawy za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Sąd okręgowy rozpatruje odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin od wniesienia odwołania, w trybie nieprocesowym. Uczestnikami postępowania są : wnoszący odwołanie i organ właściwej gminy. Sąd doręcza postanowienie kończące postępowanie w sprawie wraz z uzasadnieniem uczestnikom postępowania.
Na postanowienie sądu okręgowego przysługuje w terminie 24 godzin od jego wydania prawo wniesienia zażalenia do sądu apelacyjnego, który rozpoznaje je również w terminie 24 godzin. Od postanowienia sądu apelacyjnego nie przysługuje skarga kasacyjna i podlega ono natychmiastowemu wykonaniu.

ROZWIĄZANIE ZGROMADZENIA

Organizatorowi zgromadzenia przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji o rozwiązaniu zgromadzenia do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu gminy w terminie 7 dni od dnia rozwiązania zgromadzenia.
O wniesieniu odwołania sąd zawiadamia przez udostępnienie informacji na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej i informuje organizatora zgromadzenia oraz organ gminy o terminie rozprawy za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Sąd okręgowy rozpatruje odwołanie od decyzji o rozwiązaniu zgromadzenia, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania odwołania, w trybie nieprocesowym. Uczestnikami postępowania są : wnoszący odwołanie i organ właściwej gminy. Sąd doręcza postanowienie kończące postępowanie w sprawie wraz z uzasadnieniem uczestnikom postępowania.
Na postanowienie sądu okręgowego przysługuje w terminie 5 dni od dnia doręczenia postanowienia prawo wniesienia zażalenia do sądu apelacyjnego. Od postanowienia sądu apelacyjnego nie przysługuje skarga kasacyjna.

Gminy pozostające we właściwości Sądu Okręgowego w Elblągu:
Braniewo, Frombork, Godkowo, Lelkowo, Młynary, Pieniężno, Płoskinia i Wilczęta, Działdowo, Iłowo-Osada, Lidzbark, Płośnica i Rybno, Elbląg, Gronowo Elbląskie, Markusy, Milejewo, Pasłęk, Rychliki i Tolkmicko, Iława, Kisielice, Lubawa, Susz i Zalewo, Biskupiec, Grodziczno, Kurzętnik i Nowe Miasto Lubawskie, Dąbrówno, Grunwald, Łukta, Małdyty, Miłakowo, Miłomłyn, Morąg i Ostróda.

POUCZENIE DLA STRONY
Odwołanie od decyzji wraz z jego odpisem (odpisami) składa się w Sądzie Okręgowym w Elblągu w godzinach urzędowania (w poniedziałek: w biurze podawczym w godzinach 7.15 - 15.15, w Biurze Obsługi Interesanta w godzinach 15.15 - 18.00 ; we wtorek - piątek w biurze podawczym 7.15 - 15.15), lub przesyła listem poleconym na adres Sądu (decyduje data stempla pocztowego).
Odwołanie podlega opłacie w wysokości 40 zł, którą można uiścić w kasie Sądu, bądź przelewem na rachunek Sądu Okręgowego w Elblągu o numerze 43 1010 1397 0025 6722 3100 0000.
Odwołanie powinno zawierać:

  • oznaczenie wnioskodawcy, uczestników postępowania i ich pełnomocników ze wskazaniem ich adresów zamieszkania i siedzib
  • określenie decyzji, od której wnioskodawca składa odwołanie
  • zwięzłe przedstawienie zarzutów odwołania z ich uzasadnieniem
  • podpis wnioskodawcy lub jego pełnomocnika
  • odpisy odwołania i załączników dla każdego z uczestników postępowania.

Informacje o wniesieniu odwołania od decyzji o zakazie zgromadzenia lub od decyzji o rozwiązaniu zgromadzenia.

Rejestr zmian dla: Prawo zgromadzeń

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Elblągu
Wytworzył:
Anna Trocka
Opublikował:
Mariusz Kokłowski
Dokument z dnia:
2018-04-16
Publikacja w dniu:
2018-04-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Elblągu
Wytworzył:
Anna Trocka
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2015-12-17
Publikacja w dniu:
2015-12-17
Opis zmiany:
b/d