Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego odbywa się zgodnie z regulacjami określanymi w ustawie z dnia 25 lutego 2016 roku o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2019. 1446).
W myśl art. 2 ust 1 tej ustawy przez informację sektora publicznego należy rozumieć każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotów, o których mowa w art. 3. Przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej "użytkownikami", informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona (art. 2 ust 2 p.w.i.s.p.). Ponownym wykorzystywaniem w rozumieniu ustawy nie jest udostępnianie lub przekazanie informacji sektora publicznego przez podmiot wykonujący zadania publiczne innemu podmiotowi wykonującemu zadania publiczne wyłącznie w celu realizacji takich zadań (art. 2 ust 2 p.w.i.s.p.).

Ponownemu wykorzystaniu podlega informacja publiczna:

 1. udostępniana na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Elblągu w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP);
 2. udostępniona w inny sposób, aniżeli określony w pkt I. ( np.: wywieszenie informacji publicznej w budynku Sądu Okręgowego w Elblągu);
 3. przekazana na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.

Ograniczenia ponownego wykorzystywania:

 1. tajemnice ustawowo chronione;
 2. informacje niejawne;
 3. prywatność osoby fizycznej;
 4. tajemnicy przedsiębiorcy;
 5. inne ograniczenia o charakterze dyspozytywnym.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:

 1. nie została udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Elblągu (www.elblag.so.gov.pl);
 2. została udostępniona w sposób inny niż określony w pkt 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;
 3. będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;
 4. została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego może dotyczyć umożliwienia, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego.

Wniosek zawiera w szczególności:

 1. nazwę podmiotu zobowiązanego;
 2. informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;
 3. wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
 4. wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
 5. wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;
 6. wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w ust. 2.

Wniosek zawiera także wskazanie okresu, przez który podmiot zobowiązany będzie umożliwiał ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym. Wniosek wnosi się w postaci papierowej albo elektronicznej. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego w Sądzie Okręgowym w Elblągu:
Ponowne wykorzystywanie informacji zawartych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Elblągu jest bezpłatne. Prezes Sądu Okręgowego w Elblągu może jednak nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Ustalając wysokość opłaty uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

Podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną zawartą na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Elblągu jest zobowiązany do:

 1. informowaniu o źródle jej pozyskania poprzez podanie pełnej nazwy Sądu Okręgowego w Elblągu, a także dacie wytworzenia informacji przez ten Sąd i pozyskanie jej przez użytkownika;
 2. przestrzegania obowiązku dalszego udostępniania innym użytkownikom w pierwotnie pozyskanej formie;
 3. jeśli pozyskana treść informacji będzie modyfikowana należy zamieścić adnotację o tym, że uzyskana informacja została przetworzona w procesie ponownego wykorzystania, jeśli podmiot wykorzystujący informację redaguje a następnie dodaje tezy do orzeczeń sądowych zobowiązany jest wskazania tego faktu;
 4. jeżeli treść pozyskanej informacji lub jej fragment ma stanowić część całości, należy ją zamieścić w tekście w formie cytatu, z przypisem informującym o źródle pochodzenia;
 5. podmiot powtórnie wykorzystujący informację publiczną w postaci orzeczenia sądowego jest zobowiązany do wskazania, czy wykorzystuje je w całości czy we fragmentach, a jeżeli tak to w jakich (np. uzasadnienie faktyczne lub prawne orzeczenia sądowego) oraz do podania daty jego wydania, siedziby sądu i sygnatury akt sprawy;
 6. poinformowania, iż Sąd Okręgowy w Elblągu nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Sąd Okręgowy w Elblągu nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnianie informacji (przez podmioty ponownie je wykorzystujące) z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę (dotyczących ochrony danych osobowych lub tajemnic ustawowo chronionych, ochrony prawa do prywatności), a także za informacje pozyskane w sposób inny, z pominięciem procedury wnioskowej.

Określenie warunków ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz określenie wysokości opłat z tym związanych
Prezes Sądu Okręgowego w Elblągu, po rozpatrzeniu wniosku o umożliwienie ponownego wykorzystanie informacji sektora publicznego:

 1. składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, przy czym od oferty nie przysługuje sprzeciw;
 2. informuje wnioskodawcę o braku możliwości ponownego wykorzystywania w sposób wskazany we wniosku;
 3. odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego; przepisy art. 23 ust. 4 i 6 stosuje się.
 4. Wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty zawiadamia podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty.

Odmowa ponownego wykorzystania informacji publicznej.
W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60, 730 i 1133).

Od decyzji Prezesa Sądu Okręgowego w Elblągu wydanej w następstwie rozpatrzenia wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przysługuje odwołanie do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku w terminie 14 dni, które złożyć należy za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżoną decyzję;
Od decyzji wydanej przez Organ Odwoławczy, tj. Prezesa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku przysługuje skarga do sądu administracyjnego w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.), z tym że
- przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
- skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Rejestr zmian dla: Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Elblągu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Adrian Meszko
Dokument z dnia:
2019-12-30
Publikacja w dniu:
2019-12-30
Opis zmiany:
b/d