Nieodpłatna pomoc prawna i Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

 

Od początku 2016 roku na terenie całej Polski zaczął działać system darmowej pomocy prawnej wprowadzony ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, który gwarantuje bezpłatny dostęp do darmowych porad prawnych w lokalnych społecznościach.

 Od 1 stycznia 2019 roku rozszerzony został krąg osób, którym przysługuje nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Teraz takie wsparcie udzielone zostanie każdemu, kto go potrzebuje i złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej wizyty u prawnika. Dodatkowo zakres pomocy obejmuje również nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. To efekt podpisanej dnia 30 lipca 2018 roku przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę nowelizacji ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku, która obecnie nosi tytuł: Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz. U. 2019.294 j.t.).

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego od 2019 roku odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty.

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym wzwiązku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym;
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
 • nieodpłatną mediację;
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje:

 • spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 • działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji;
 • w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego;
 • nieodpłatną mediację.

 

Podmioty uprawnione do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

 

 • Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej;
 • Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie;
 • Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, przechowuje się w warunkach uniemożliwiających dostęp do niego osób trzecich;
 • Administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w ust.2, jest starosta;
 • W celu umożliwienia kontroli prawidłowości udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego starosta przechowuje oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, przez trzy lata od końca roku kalendarzowego, w którym oświadczenie zostało sporządzone;
 • Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, określa załącznik nr 1 do ustawy.

 

Informacja o lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Elblągu oraz o godzinach udzielania porad:

 • Punkt Nr 1 - prowadzony przez Urząd Miejski w Elblągu usytuowany przy ul. Łączności 1, porad udziela adwokat
  Tel. 55 236 43 76
  poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godzinach od godz. 15.00 do godz.19.00 
  czwartek od godz. 14.30 do godz.18.30.
 • Punkt Nr 2 prowadzony przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe usytuowany w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1,
  porad udziela adwokat
  Tel. 55 236 43 75
  poniedziałek 14.30- 18.30
  wtorek – piątek 7.30- 11.30
 • Punkt Nr 3 Punkt poradnictwa prawnego oraz poradnictwa obywatelskiego prowadzony przez Fundację Prawo dla Obywateli usytuowany w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1,
  Tel. 55 236 43 74
  poniedziałek – piątek 10.30- 14.30.
 • Punkt Nr 4 Punkt poradnictwa obywatelskiego prowadzony przez Fundację Prawo dla Obywateli usytuowany w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1,
  Tel. 55 236 43 78
  poniedziałek, środa, czwartek  11.30 – 15.30
  wtorek 12.30- 16.30
  piątek 10.30 – 14.30
 • Punkt Nr 5 prowadzony przez Urząd Miejski w Elblągu usytuowany w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Elblągu ul. Winna 9 pok. nr 315 - porad udziela radca prawny
  Tel. 55 236 43 79
  poniedziałek – piątek 8.30 – 12.30

 

Więcej informacji na temat nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego można znaleźć na stronie internetowej darmowapomocprawna.ms.gov.pl

Rejestr zmian dla: Nieodpłatna pomoc prawna i Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Elblągu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Adrian Meszko
Dokument z dnia:
2019-07-17
Publikacja w dniu:
2019-07-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Elblągu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Mariusz Kokłowski
Dokument z dnia:
2018-09-03
Publikacja w dniu:
2018-09-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Elblągu
Wytworzył:
Anna Trocka
Opublikował:
Mariusz Kokłowski
Dokument z dnia:
2018-04-06
Publikacja w dniu:
2018-04-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Elblągu
Wytworzył:
Anna Trocka
Opublikował:
Mariusz Kokłowski
Dokument z dnia:
2018-04-06
Publikacja w dniu:
2018-04-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Elblągu
Wytworzył:
Anna Trocka
Opublikował:
Mariusz Kokłowski
Dokument z dnia:
2018-04-06
Publikacja w dniu:
2018-04-06
Opis zmiany:
b/d