Mediatorzy stali

Stali Mediatorzy

Kwestie dotyczące stałych mediatorów określa ustawa z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 133 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów (Dz. U. z 2016r., poz. 122).


Stałym Mediatorem może być osoba fizyczna, która:

 • spełnia warunki określone w art. 1832 §1 i 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964r. - Kodeks postępowania cywilnego (tj. Dz. U. z 2014r., poz. 101 z późn. zm.);
 • ma wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia mediacji;
 • ukończyła 26 lat;
 • zna język polski;
 • nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków.

Osoba ubiegająca się o wpis na listę stałych mediatorów powinna przedłożyć:

 • wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Elblągu o wpis na listę stałych mediatorów;
 • oświadczenie o ukończeniu 26 lat;
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych;
 • oświadczenie o tym, że kandydat jest/nie jest sędzią w stanie spoczynku;
 • oświadczenie o znajomości języka polskiego;
 • oświadczenie, że kandydat nie został prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • świadczenie o tym, że kandydat jest świadomy o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającego z art. 233 Kodeksu karnego.

Osoba ubiegająca się o wpis jest obowiązana do zawarcia na każdym oświadczeniu klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".
Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia;

 • w celu umożliwienia weryfikacji posiadanej wiedzy i umiejętności z zakresu mediacji do wniosku o wpis na listę stałych mediatorów, kandydat na mediatora stałego powinien przedłożyć takie dokumenty, które w przekonujący sposób potwierdzą jego profesjonalne przygotowanie;
 • oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

Dokumenty składa się w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego w Elblągu, pokój 109 bądź za pośrednictwem poczty na adres: Prezes Sądu Okręgowego w Elblągu, Plac Konstytucji 1, 82-300 Elbląg.

Rejestr zmian dla: Mediatorzy stali

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Elblągu
Wytworzył:
Anna Trocka
Opublikował:
Mariusz Kokłowski
Dokument z dnia:
2018-04-25
Publikacja w dniu:
2018-04-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Elblągu
Wytworzył:
Anna Trocka
Opublikował:
Mariusz Kokłowski
Dokument z dnia:
2018-04-16
Publikacja w dniu:
2018-04-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Elblągu
Wytworzył:
Beata Łaska
Opublikował:
Mariusz Kokłowski
Dokument z dnia:
2018-03-29
Publikacja w dniu:
2018-03-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Elblągu
Wytworzył:
Beata Łaska
Opublikował:
Mariusz Kokłowski
Dokument z dnia:
2017-09-26
Publikacja w dniu:
2017-09-26
Opis zmiany:
b/d