KONKURS NA STANOWISKO SPECJALISTY W ZAKRESIE PSYCHOLOGII OPINIODAWCZEGO ZESPOŁU SĄDOWYCH SPECJALISTÓW SĄDU OKRĘGOWEGO W ELBLĄGU

2018-11-16

     

 SĄD OKRĘGOWY                                                                                                                                               Elbląg, dnia 15 października 2018r.

            W ELBLĄGU

82-300 Elbląg, ul. Pl. Konstytucji 1

 

             Nr K.1100.16.2018

 

 

KONKURS NA STANOWISKO

SPECJALISTY W ZAKRESIE PSYCHOLOGII OPINIODAWCZEGO ZESPOŁU SĄDOWYCH SPECJALISTÓW SĄDU OKRĘGOWEGO W ELBLĄGU

 

 

Prezes Sądu Okręgowego w Elblągu działając z mocy art. 9 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz. U. z 2018r., poz. 708 j.t. ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 marca 2016r. w sprawie konkursów na stanowiska kierownika i specjalisty opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów (Dz. U. z 2016r., poz. 367) ogłasza konkurs na stanowisko Specjalisty w zakresie psychologii Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Elblągu w wymiarze 1 etatu.

Oznaczenie konkursu: K. 1100.16.2018.

  

Wymagania dla kandydata na stanowisko Specjalisty w zakresie psychologii Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów:

-  pełna zdolność do czynności prawnych;

-  posiadanie przez kandydata obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej albo obywatelstwa innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje kandydatowi prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatru-dnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach;

-  ukończone studia wyższe z zakresu psychologii w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskany tytuł magistra lub ukończone studia zagraniczne z zakresu psychologii uznane w Rzeczypospolitej Polskiej;

-   minimum 3 - letni staż pracy w poradnictwie rodzinnym lub z młodzieżą społecznie niedostosowaną albo 3 – letnia praktyka kliniczna;

-   nieposzlakowana opinia;

-   kandydat nie jest skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

-   przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

-   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku specjalisty w zakresie psychologii.

 

Zadania Specjalisty w zakresie psychologii Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów, w szczególności:

 

 1. Przeprowadzanie badań i opracowywanie opinii w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich na zlecenie sądu lub prokuratora;
 2. Przeprowadzanie mediacji, wywiadów środowiskowych na zlecenie sądu lub prokura-tora;
 3. Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla małoletnich, nieletnich oraz ich rodzin na zlecenie sądu lub prokuratora;
 4. Współdziałanie z placówkami wykonującymi orzeczenia sądu;
 5. Prowadzenie zgodnie z obowiązującymi standardami metodologii opiniowania w OZSS oraz zaleceniami kierownika dokumentacji prowadzonych badań, mediacji, poradnictwa specjalistycznego, wywiadów środowiskowych;
 6. Współpraca z innymi specjalistami w zespole ustanowionymi przez kierownika do danej sprawy;
 7. Gromadzenie danych do krajowych programów badawczych realizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości przy udziale OZSS.

 

W zakresie badań oraz opiniowania:

-     realizacja procesu diagnostycznego w obszarze posiadanej specjalności, adekwatnie do problemu badawczego z przestrzeganiem obowiązujących standardów metodologii opiniowania w OZSS i procedury badań;

-     stosowanie metod i technik badawczych, dokonywanie interpretacji i integracji wyników badania w zakresie własnej specjalności;

-     sporządzanie części opinii w zakresie posiadanych kompetencji zawodowych;

-      wykonywanie czynności diagnostycznych z najwyższą starannością, zgodnie z aktualnymi wskazaniami wiedzy i nauki oraz zasadami etyki wykonywanego zawodu, bezstronnie i terminowo.

 

Zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 marca 2016r. w sprawie konkursów na kierownika i specjalisty opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów, do zgłoszenia do konkursu kandydat dołącza:

 

 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku specjalisty w zakresie psychologii Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Elblągu;
 2. życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
 3. oryginały lub urzędowo poświadczone odpisy dokumentów potwierdzających ukończenie studiów wyższych z zakresu psychologii w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub ukończenie zagranicznych studiów z zakresu psychologii uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. oryginały, urzędowo poświadczone odpisy lub poświadczone przez siebie kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 3-letni staż pracy w poradnictwie rodzinnym lub z młodzieżą społecznie niedostosowaną albo 3-letnią praktykę kliniczną;
 5. oświadczenie kandydata, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, obywatelem innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej albo obywatelem innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje mu prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach;
 6. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 7. oświadczenie kandydata, że nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz że nie jest przeciwko niemu prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 8. zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku, na które jest przeprowadzany konkurs, wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników, na podstawie wyników badania lekarskiego przeprowadzonego przy uwzględnieniu tego, że na stanowisko specjalisty w zakresie psychologii Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów występują zagrożenia wynikające z  pracy na stanowiskach decyzyjnych i związanych z odpowiedzialnością oraz obejmującego, jeśli lekarz przeprowadzający badanie uzna to za niezbędne do prawidłowej oceny stanu zdrowia, skorzystanie z konsultacji psychologicznej.

 

Ponadto kandydat dostarcza oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (bieżącej i ewentualnie przyszłej) oraz oświadczenie kandydata o  zapoznaniu się z informacją dot. przetwarzania danych osobowych. Do zgłoszenia kandydat  może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

 

Termin i miejsce złożenia przez kandydata zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu:           

Dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 05 listopada 2018 roku w Biurze Podawczym

Sądu Okręgowego w Elblągu, Plac Konstytucji 1, 82 – 300 Elbląg, w godz. 07.15–15.15 lub dostarczyć za pośrednictwem poczty, w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób:

Prezes Sądu Okręgowego w Elblągu

Plac Konstytucji 1, 82 – 300 Elbląg

dot. konkursu nr K.1100.16.2018.

W przypadku przesłania zgłoszenia za pośrednictwem operatora pocztowego, o zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Etapy konkursu:

 

Konkurs będzie się składał z trzech etapów:

1. wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,

2.   pracy pisemnej,

3.   rozmowy kwalifikacyjnej.

 Pierwszy etap konkursu polega na ocenie:

 1. czy zgłoszenie kandydata spełnia wymogi formalne określone w § 3 ust. 1 cyt. wyżej Rozporządzenia oraz czy zostało złożone w terminie;
 2. czy kandydat spełnia wymagania określone w art. 8 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów.

 

Pierwszy etapu konkursu – weryfikacja zgłoszeń – zostanie przeprowadzony do dnia 09 listopada 2018r.

 

Komisja konkursowa ustali listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu i umieści ją na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Okręgowego w Elblągu przy Placu Konstytucji 1 oraz na stronie internetowej pod adresem www.elblag.so.gov.pl w zakładce „Oferty pracy", nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia drugiego etapu konkursu.

 

Część pisemna (drugi etap konkursu) odbędzie się w dniu 16 listopada 2018 r. w siedzibie Sądu Okręgowego i Rejonowego w Elblągu przy ul. Płk. Dąbka 21, w sali  konferencyjnej nr 1010-1011 piętro X o godzinie 09.00.

Drugi etap konkursu trwa 90 minut i polega na sporządzeniu przez kandydata pracy pisemnej stanowiącej rozwiązanie wybranego przez kandydata jednego z dwóch zadań przygotowanych przez komisję konkursową.

Pracę pisemną kandydata komisja konkursowa ocenia w skali od 0 do 20 punktów, biorąc

pod uwagę spełnienie kryteriów, o których mowa w § 8 ust. 4 cyt. wyżej rozporządzenia.

Do trzeciego etapu konkursu będą dopuszczeni kandydaci, którzy uzyskają co najmniej 10 punktów z pracy pisemnej.

 

Trzeci etap konkursu – rozmowa kwalifikacyjna – może odbyć się bezpośrednio po części pisemnej. O dokładnym terminie kandydaci zostaną poinformowani przez komisję konkursową w dniu 16 listopada 2018r.

 

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja konkursowa sprawdza predyspozycje kandydata do wykonywania zadań na stanowisku, na które jest przeprowadzany konkurs i ocenia je w skali od 0 do 10 punktów, biorąc pod uwagę umiejętność podejmowania prawidłowych decyzji oraz poprawnego formułowania wniosków w zakresie zadań wykonywanych na tym stanowisku.

Po zakończeniu konkursu komisja konkursowa niezwłocznie ustala kolejność kandydatów wg liczby uzyskanych punktów, uwzględniając kandydatów, którzy uzyskali co najmniej 16 punktów w trakcie konkursu i co najmniej 4 punkty w trzecim etapie konkursu.

Komisja konkursowa ustala wynik konkursu, wskazując kandydata, który uzyskał najlepszy wynik oraz kolejność pozostałych kandydatów albo podając przyczyny nierozstrzygnięcia konkursu.

Informacja o wyniku konkursu, która obejmuje imiona i nazwiska kandydatów biorących udział w konkursie oraz wynik konkursu albo przyczyny nierozstrzygnięcia konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Elblągu www.elblag.so.gov.pl w zakładce „Oferty pracy”.

 

Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane, będą mogły odebrać złożone dokumenty w Samodzielnej Sekcji Kadr Sądu Okręgowego w Elblągu przy Placu Konstytucji 1, pok. nr 110, w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.

 

 

                                                                                                                                                                      Prezes Sądu Okręgowego

                                                                                                                                                                                   w Elblągu

                                                                                                                                                                                                   /-/  mgr Piotr Żywicki

 

 

 

 

 

Sąd Okręgowy w Elblągu, reprezentowany przez Prezesa Sądu Okręgowego w Elblągu informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzeniem ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Elblągu pod adresem: http://www.elblag.so.gov.pl/,w zakładce: Ochrona Danych Osobowych.

Rejestr zmian dla: KONKURS NA STANOWISKO SPECJALISTY W ZAKRESIE PSYCHOLOGII OPINIODAWCZEGO ZESPOŁU SĄDOWYCH SPECJALISTÓW SĄDU OKRĘGOWEGO W ELBLĄGU

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Elblągu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marzena Stachowiak
Dokument z dnia:
2018-11-13
Publikacja w dniu:
2018-11-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Elblągu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marzena Stachowiak
Dokument z dnia:
2018-10-16
Publikacja w dniu:
2018-10-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Elblągu
Wytworzył:
Stępka Justyna
Opublikował:
Marzena Stachowiak
Dokument z dnia:
2018-10-16
Publikacja w dniu:
2018-10-16
Opis zmiany:
dodanie ogłoszenia