e-Sądy

ELEKTRONICZNE POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE


www.e-sad.gov.pl

 

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze przewidziane jest dla roszczeń pieniężnych dochodzonych w trybie przepisów rozdziału 3 działu V tytułu VII księgi pierwszej części pierwszej Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U . Elektroniczne postępowanie upominawcze zostało wprowadzone jako odrębne postępowanie, mające charakter wezwania do zapłaty w sprawach, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego.

Pozwy wnoszone w elektronicznym postępowaniu upominawczym, bez względu na wartość przedmiotu sporu są rozpoznawane przez Sąd Rejonowy w Lublinie, który swoją właściwością obejmuje cały kraj.

Pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym może złożyć osoba fizyczna będąca powodem lub działająca w imieniu powoda (pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy, osoba reprezentująca itd.) posiadająca w systemie teleinformatycznym e-sądu aktywne konto użytkownika oraz dysponująca ważnym certyfikatem służącym do składania podpisu elektronicznego.

Konto użytkownika zakłada się poprzez wypełnienie i zatwierdzenie formularza wniosku rejestracyjnego o założenie konta.

Pozew i inne pisma procesowe można podpisywać posiadanym certyfikatem kwalifikowanym wystawionym przez Kwalifikowane Centrum Certyfikacji. Osoba nie posiadająca ważnego certyfikatu kwalifikowanego przed złożeniem pozwu powinna złożyć wniosek o wydanie certyfikatu przez Centrum Certyfikacji EPU i pobrać certyfikat.

Opłaty sądowe w elektronicznym postępowaniu upominawczym wnoszone są wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem dostawcy usług płatności.

Nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym ma postać wyłącznie elektroniczną i jest dostępny w systemie teleinformatycznym e-sądu po podaniu unikalnego kodu nakazu (20 znakowego) umieszczonego w lewym górnym rogu wydruku weryfikacyjnego.

Po uprawomocnieniu się nakazu wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym elektroniczna klauzula wykonalności nadawana jest z urzędu.

Klauzula wykonalności wydana w elektronicznym postępowaniu upominawczym ma postać wyłącznie elektroniczną i jest dostępna zawsze wraz z nakazem zapłaty, do którego została wydana, w systemie teleinformatycznym e-sądu.

Za pośrednictwem systemu teleinformatycznego e-sądu powód lub osoba działająca w imieniu powoda w oparciu o elektroniczny tytuł wykonawczy może złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji do wybranego komornika sądowego.

Wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym nakaz zapłaty jest doręczany pozwanemu pocztą w postaci wydruku weryfikacyjnego opatrzonego unikalnym 20 znakowym kodem nakazu.

Podając kod nakazu pozwany może potwierdzić istnienie elektronicznego nakazu zapłaty i zapoznać się z jego treścią w systemie teleinformatycznym e-sądu bez konieczności posiadania konta użytkownika w systemie e-sądu. Aby sprawdzić poprawność wydruku weryfikacyjnego należy podać numer kodu znajdującego się w prawym górnym rogu dokumentu.

W pouczeniu towarzyszącym doręczeniu pocztowemu wydruku weryfikacyjnego nakazu pozwany otrzymuje dodatkowo indywidualny kod dostępu do elektronicznych akt sprawy. Podając indywidualny kod dostępu w systemie teleinformatycznym e-sądu pozwany uzyskuje wgląd do elektronicznych akt sprawy bez konieczności posiadania konta użytkownika w systemie e-sądu.

Skorzystanie z możliwości zapoznania się z treścią elektronicznego nakazu zapłaty lub aktami elektronicznymi nie jest tożsame z wniesieniem pisma procesowego droga elektroniczną. Pozwany będzie w stanie komunikować się z sądem elektronicznym w formie tradycyjnej dopóki nie wniesie pisma procesowego w formie elektronicznej.

W elektronicznym postępowaniu upominawczym doręczeń powodowi dokonuje się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego elektroniczne postępowanie upominawcze (doręczenie elektroniczne), a pozwanemu w przypadku gdy wniesie pismo drogą elektroniczną. Dla pozwanego istnieje zatem możliwość wyboru sposobu komunikacji z sądem elektronicznym w formie elektronicznej lub tradycyjnej (papierowej). Należy jednak pamiętać, że wniesienie przez pozwanego pisma drogą elektroniczną uniemożliwi przyszłą komunikację z sądem w formie tradycyjnej.

Uzyskanie elektronicznego dostępu do sprawy przez pełnomocnika procesowego działającego w imieniu pozwanego wymaga podania przez pełnomocnika indywidualnego kodu dostępu pozwanego (będącego potwierdzeniem udzielenia pełnomocnictwa).

Wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty w formie papierowego dokumentu nie wymaga zakładania konta użytkownika w systemie teleinformatycznym e-sądu. Pozwany może komunikować się z sądem za pośrednictwem dokumentów papierowych przesyłanych pocztą.

Wybór elektronicznej formy komunikacji z e-sądem jest możliwy pod warunkiem posiadania aktywnego konta użytkownika w systemie teleinformatycznym e-sądu oraz dysponowaniem ważnym certyfikatem służącym do składania podpisu elektronicznego.

Konto użytkownika zakłada się poprzez wypełnienie i zatwierdzenie formularza wniosku rejestracyjnego o założenie konta.

Sprzeciw i inne pisma procesowe można podpisywać posiadanym certyfikatem kwalifikowanym, wystawionym przez Kwalifikowane Centrum Certyfikacji. Osoba nie posiadająca ważnego certyfikatu kwalifikowanego przed złożeniem pisma powinna złożyć wniosek o wydanie certyfikatu przez Centrum Certyfikacji EPU i pobrać certyfikat.


(Informacje pochodzą ze strony www.e-sad.gov.pl)

Rejestr zmian dla: e-Sądy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Elblągu
Wytworzył:
Anna Trocka
Opublikował:
Mariusz Kokłowski
Dokument z dnia:
2018-04-25
Publikacja w dniu:
2018-04-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Elblągu
Wytworzył:
Anna Trocka
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2012-10-25
Publikacja w dniu:
2012-10-25
Opis zmiany:
b/d