Dyrektor Sądu

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W ELBLĄGU

Dyrektor Sądu Okręgowego w Elblągu
Beata Zamłyńska
ul. Płk. Dąbka 21, pokój nr 810, tel. 55 629 09 02   fax 55 643 81 22
e-mail: dyrektor@elblag.so.gov.pl
Dyrektor Sądu przyjmuje interesantów po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu
pod nr 55 629 09 02


Zakres czynności:

 1. kieruje działalnością administracyjną Sądu w zakresie polegającym na zapewnieniu odpowiednich warunków techniczno - organizacyjnych oraz majątkowych funkcjonowania Sądu i wykonywania przez Sąd zadań, o których mowa w art. 1 § 2 i 3 Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019, poz. 52 j.t.),
 2. wykonuje zadania przypisane, na podstawie odrębnych przepisów, kierownikowi jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego w tych obszarach,
 3. jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje Sąd w tym zakresie wobec pracowników Sądu Okręgowego w Elblągu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów,
 4. określa, w porozumieniu z prezesem Sądu, rozmieszczenie i liczbę poszczególnych stanowisk, na których są zatrudniani pracownicy Sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów, w wydziałach Sądu,
 5. reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań Sądu.

Ponadto:

 1. sprawuje funkcję organu kierującego gospodarką finansową Sądu,
 2. wykonuje funkcję dysponenta trzeciego stopnia dla Sądu Okręgowego w Elblągu,
 3. pełni bezpośredni nadzór nad pracą jednostek organizacyjnych Sądu Okręgowego w Elblągu, w tym oddziałów i sekcji, niezwiązanych bezpośrednio z działalnością orzeczniczą, z wyjątkiem zespołów kuratorskiej służby sądowej,
 4. koordynuje działalność jednostek organizacyjnych sądu oraz organizuje współpracę pomiędzy wydziałami orzeczniczymi i pozostałymi jednostkami organizacyjnymi Sądu,
 5. prowadzi działalność inwestycyjną Sądu Okręgowego w Elblągu, a w przypadku upoważnienia przez Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Gdańsku wykonuje zadania inwestycyjne innego sądu okręgowego lub sądów rejonowych,
 6. współpracuje z Dyrektorem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku przy opracowywaniu materiałów do projektu budżetu na następny rok, przy opracowywaniu wieloletnich planów remontowych,
 7. koordynuje działania organizacyjne w Sądzie w zakresie optymalizacji wydatków,
 8. sprawuje nadzór na realizacją zamówień publicznych,
 9. nadzoruje czynności z zakresu gospodarowania znakami opłaty sądowej,
 10. zapewnia ławnikom odpowiednie warunki pracy, w szczególności warunki lokalowe oraz narzędzia pracy, które umożliwiają wykonanie ich obowiązków orzeczniczych,
 11. odpowiada za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, a ponadto za zarząd oraz przestrzeganie zasad ochrony i bezpieczeństwa obiektów sądowych stosownie do obowiązujących przepisów w tym zakresie,
 12. zapewnia ochronę i bezpieczeństwo obiektów sądowych,
 13. przestrzega przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zachowuje zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

 

Rejestr zmian dla: Dyrektor Sądu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Elblągu
Wytworzył:
Tańczyn Paweł
Opublikował:
Mariusz Kokłowski
Dokument z dnia:
2019-09-25
Publikacja w dniu:
2019-09-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Elblągu
Wytworzył:
Anna Trocka
Opublikował:
Mariusz Kokłowski
Dokument z dnia:
2018-03-26
Publikacja w dniu:
2018-03-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Elblągu
Wytworzył:
Emilia Nowak
Opublikował:
Mariusz Kokłowski
Dokument z dnia:
2018-02-16
Publikacja w dniu:
2018-02-16
Opis zmiany:
b/d